Top Color:
Main Color:
Bottom Color:
Ուրբաթ , դեկտեմբերի , 04 2020

Հանգստի փաթեթներ

Փաթեթ N 1
Հանգիստ Հանքավանի "Անի Ռեզորթ" հյուրանոցային համալիրում
 (3 օր/2 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Ֆիտնես  ակումբ
• Ինտերնետ
• Լողավազան
• Խաղասրահ
• Մինչև 3տ. երեխան անվճար է
• 2 ժամ շոգեբաղնիք
Փաթեթի արժեքը  100,000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 80000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 2
Հանգիստ Կապանի "Դիան" հյուրանոցում (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Մինչև 3 տ. երեխան անվճար է:
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Կապան
Փաթեթի արժեքը  102000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 3
Հանգիստ Գորիսի "Միրհավ" հյուրանոցում (3 օր/2 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Գորիս
Փաթեթի արժեքը  105000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 75000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 4
Հանգիստ Ծաղկաձորի "Ստեղծագործական տուն" հյուրանոցում (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Լողավազան
• Երկու անգամ Անվճար տեղափոխում Ճոպանուղի
Փաթեթի արժեքը  85000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 80000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 5
Հանգիստ Գորիսի "Լարա" հյուրանոցում
 (4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Հյուրանոցից Տաթևի ճոպանուղի տեղափոխում
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
Փաթեթի արժեքը  75000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 70000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 6
Հանգիստ Արցախի "Ավետիս" հյուրանոցում
 (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Ստեփանակերտ
Փաթեթի արժեքը  110000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 7
Հանգիստ Ծաղկաձորի "Սայա" հյուրանոցում
(3 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Տեղափոխում ճոպանուղի և հետադարձ
Փաթեթի արժեքը  72000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 70000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 8
Հանգիստ Դիլիջանի "Իմպուլս" հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Ընթրիք
• Երկկողմանի տեղափոխում՝ Երևան-Դիլիջան-Երևան
• Սեղանի թենիս
• 20% ԱԱՀ
• Մինչև 6 տ. 2 երևխան անվճար
Փաթեթի արժեքը  92000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 66000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 9
Հանգիստ Ստեփանավանի "ԷՄ ԷՄ" հյուրանոցում
(5 օր/4 գիշեր)
 

Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Ստեփանավան
Փաթեթի արժեքը  100000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 75000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 10
Հանգիստ Ջերմուկի "Վերոնա Րեստ Հաուս" հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Ճաշ
• Ընթրիք
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Երկկողմանի տեղափոխում Երևան Ջերմուկ Երևան
Փաթեթի արժեքը  100000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 69000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 11
Հանգիստ Գորիսի "Միռա" հյուրանոցում (6 օր/5 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Երկկողմանի տեղափոխում՝ Երևան-Գորիս-Երևան
• Մինչև 6 տ. 2 երևխան անվճար
Փաթեթի արժեքը  110000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 69000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 12
Հանգիստ Գորիսի "Միռա" հյուրանոցում (6 օր/5 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Այցելություն Տաթևի վանք
Փաթեթի արժեքը  72000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 69000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 13
Հանգիստ Ստեփանավանի "ԷՄ ԷՄ" հյուրանոցում
(4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Այցելություն Հաղպատի վանք
Փաթեթի արժեքը  80000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 60000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 14
Հանգիստ Արցախի "Ավետիս" հյուրանոցում
 (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Այցելություն Շուշի
Փաթեթի արժեքը  76000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 15
Հանգիստ Ծաղկաձորի "Սայա" հյուրանոցում
(3 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Երկկողմանի տեղափոխում Երևան Ծաղկաձոր Երևան
Փաթեթի արժեքը  85000ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ

 

Փաթեթ N 16
Հանգիստ Հանքավանի "Անի Ռեզորթ" հյուրանոցային համալիրում
 (3 օր/2 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Ֆիտնես  ակումբ
• Ինտերնետ
• Լողավազան
• Խաղասրահ
• Մինչև 3տ. երեխան անվճար է
• 2 ժամ շոգեբաղնիք
Փաթեթի արժեքը  100,000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 80000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 17

Հանգիստ Կապանի "Դիան" հյուրանոցում (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Մինչև 3 տ. երեխան անվճար է:
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Կապան
Փաթեթի արժեքը  102000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 18

Հանգիստ Գորիսի "Միրհավ" հյուրանոցում (3 օր/2 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Գորիս
Փաթեթի արժեքը  105000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 75000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 19
Հանգիստ Ծաղկաձորի "Ստեղծագործական տուն" հյուրանոցում (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Լողավազան
• Երկու անգամ Անվճար տեղափոխում Ճոպանուղի
Փաթեթի արժեքը  85000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 80000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 20
Հանգիստ Գորիսի "Լարա" հյուրանոցում
 (4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Հյուրանոցից Տաթևի ճոպանուղի տեղափոխում
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
Փաթեթի արժեքը  75000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 70000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 21
Հանգիստ Արցախի "Ավետիս" հյուրանոցում
 (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Ստեփանակերտ
Փաթեթի արժեքը  110000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 22
Հանգիստ Ծաղկաձորի "Սայա" հյուրանոցում
(3 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Տեղափոխում ճոպանուղի և հետադարձ
Փաթեթի արժեքը  72000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 70000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 23
Հանգիստ Դիլիջանի "Իմպուլս" հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Ընթրիք
• Երկկողմանի տեղափոխում՝ Երևան-Դիլիջան-Երևան
• Սեղանի թենիս
• 20% ԱԱՀ
• Մինչև 6 տ. 2 երևխան անվճար
Փաթեթի արժեքը  92000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 66000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 24
Հանգիստ Ստեփանավանի "ԷՄ ԷՄ" հյուրանոցում
(5 օր/4 գիշեր)
 

Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Միակողմանի տեղափոխում Երևան-Ստեփանավան
Փաթեթի արժեքը  100000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 75000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 25
Հանգիստ Ջերմուկի "Վերոնա Րեստ Հաուս" հյուրանոցում (4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Ճաշ
• Ընթրիք
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Երկկողմանի տեղափոխում Երևան Ջերմուկ Երևան
Փաթեթի արժեքը  100000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 69000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 26
Հանգիստ Գորիսի "Միռա" հյուրանոցում (6 օր/5 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Երկկողմանի տեղափոխում՝ Երևան-Գորիս-Երևան
• Մինչև 6 տ. 2 երևխան անվճար
Փաթեթի արժեքը  110000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 69000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 27
Հանգիստ Գորիսի "Միռա" հյուրանոցում (6 օր/5 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Այցելություն Տաթևի վանք
Փաթեթի արժեքը  72000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 69000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 28
Հանգիստ Ստեփանավանի "ԷՄ ԷՄ" հյուրանոցում
(4 օր/3 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Այցելություն Հաղպատի վանք
Փաթեթի արժեքը  80000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 60000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 29
Հանգիստ Արցախի "Ավետիս" հյուրանոցում
 (5 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Մինչև 3 տ. երևխան անվճար
• Այցելություն Շուշի
Փաթեթի արժեքը  76000 ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ
 

Փաթեթ N 30
Հանգիստ Ծաղկաձորի "Սայա" հյուրանոցում
(3 օր/4 գիշեր)
Գնի մեջ ներառված է՝
• 2 անձի կացությունը երկտեղանի սենյակում
• Նախաճաշ
• Երկկողմանի տեղափոխում Երևան Ծաղկաձոր Երևան
Փաթեթի արժեքը  85000ՀՀ դրամ
Հյուրանոցի արժեքը 72000 ՀՀ դրամ